Články

Rozdíl mezi bodovou detekcí a detekcí pomocí WLD

Existují dva principy detekce vody na vzdálených místech - bodová detekce nebo detekce úniku vody na základě snímacího kabelu. Oba stojí různé částky (hardware a instalace), ale také poskytují různé výsledky. Podívejme se na ně blíže.

SMS-GW brány jako součást ekosystému

To není pouze prospěšné v velkých projektech s mnoha zařízeními a potenciálně stovkami senzorů pro kontinuální monitorování prostředí a zajištění včasného oznámení o případných událostech. Někteří lidé jednoduše upřednostňují příjem SMS nebo telefonátů od monitorovacích zařízení místo e-mailů..

A my je neodsuzujeme - každé nastavení je jedinečné v tom, jak preferují správci vzdálených míst organizovat své monitorování a upozorňování v případě potíží. Proto HW group vyrábí dvě verze SMS brány, o kterých budeme podrobně mluvit.

WLD Sensing Cable: Srdce systému WLD

Rychlé a spolehlivé detekování prvních kapek vody na odlehlých místech je pro mnoho podniků klíčové. Včasná detekce úniku vody není důležitá pouze pro datová centra a lékařské laboratoře, ale také šetří značné finanční prostředky v průmyslových zařízeních, fyzickém archivním skladu, hotelech, muzeích a dalších oblastech.Abychom vám přinesli spolehlivou a včasnou detekci úniku vody, ve společnosti HW group jsme vytvořili senzorový kabel typu A - srdce systému pro detekci úniku vody.

Různé varianty senzorů jako nedílná součást ekosystému

Společnost HW group vytváří monitorovací ekosystém, kde senzory všech typů jsou nezbytnou součástí řešení. Považujeme širokou škálu senzorů za naši výhodu. Společnost HW group je schopna uspokojit téměř každého zákazníka s projektem libovolné velikosti založeným na drátových senzorech. Dodáváme senzory pro přísné normy SÚKL, které je možné kalibrovat v akreditovaných laboratořích.

HWg Monitor: Lokální využití sítě

HWg Monitor je mobilní aplikace pro iOS a Android, která funguje jak lokálně, tak s technologií SensDesk Portals (v Čr a SK se jedná o HWPortal.cz), zobrazující aktuální hodnoty senzorů, stav DI (Digitální vstupy) a DO (Reléové výstupy). V tomto článku vám chceme ukázat, jak používat HWg Monitor v lokálním síťovém prostředí.

Použití veřejného SMTP serveru: Nedoporučuje se!

V dynamicky se rozvíjejícím technologickém prostředí čelíme výzvám spojeným s upozorňováním prostřednictvím veřejných SMTP serverů. Praxe z 90. let, kdy jsme využívali tyto servery pro e-mailová upozornění, čelí spolehlivostní krizi. Od problémů s SPAMem až po blacklisting se ukazuje, že tato metoda není dlouhodobě spolehlivá. Zvažte bezplatný Portál HW group pro spolehlivější dlouhodobé upozorňování a zbavte se starostí spojených s e-mailovým upozorněním.

Kvalita ovzduší v uzavřených místnostech - 10. Co je zkratka TVOC?

VOC jsou po CO2 a CO hned třetí nejčastěji měřené plyny ve vzduchu v uzavřené místnosti. Přesněji řečeno, obvykle se neměří plyny VOC, ale rovnou jejich směs TVOC. Ale co naměřené výsledky vlastně v praxi znamenají a jaký mají vliv na člověka? To si zkusíme dnes přiblížit...

 

 

Kvalita ovzduší v uzavřených místnostech - 9. Měření CO2 - Test

Dokud se nezačne v uzavřené místnosti skutečně měřit koncentrace CO2, je možné rozlišit jen různé pocity kvality vzduchu cca ve stupních: čerství vzduch / zadýchaný vzduch / těžký vydýchaný vzduch. Ale často pokud je osoba v uzavření místnosti od doby vyvětrání a čerstvého vzduchu a postupně místnost zadýchává, tedy spotřebovává kyslík O2 a vypouští CO2, tak nemusí si zhoršení kvality vzduchu vůbec všimnout a to ani například ráno po probuzení. Pokud si tedy ráno po probuzení člověk cíleně neotevře okno, tak se pak může snadno divit, že zůstává rozespalý a tzv. "nemůže se probudit". Příčina přitom může být velmi jednoduchá, vysoká koncetrace CO2 díky přes noc vydýchanému vzduchu.

Kvalita ovzduší v uzavřených místnostech - 8. Konstrukce a rozdělení senzorů CO2

Na jakém principu senzory CO2 skutečně pracují? V praxi se dnes obvykle využívá infračervený optický, elektrochemický nebo polovodičový princip. Každý z nich má rozdílné vlastnosti a rozdílná použití. Pojď me si je blíže popsat...
V minulém 7. díle seriálu o kvalitě vzduchu v uzavřených místnostech jsme se zabývali problematikou množství CO2 v místnosti a jeho vlivu na výkonnost / zdraví člověka. V dnešním díle navážeme uvedením principů měření koncetrace CO2, bez kterých samozřejmě nejsme schopni přesně zjistit, jak to s tou koncentrací v dané místností vlastně vypadá.

Kvalita ovzduší v uzavřených místnostech - 7. CO2?!

Na rozdíl od poměrně striktních limitů v normách pro jiné plyny kontrolované v uvařených místnostech (např. pro oxid uhelnatý CO nebo formaldehyd = VOC) , nejsou limity pro koncentraci oxidu uhličitého CO2 z pohledu zdraví tak striktně posuzovány a definovány. Z toho lze již na první pohled odvodit, že více než životně kritický, je oxid uhličitý spíše kvalitu života ovlivňující plyn. Za mezní hodnoty z hlediska kvality vnitřního ovzduší se všeobecně považují koncentrace CO2 do 1 500 ppm (0,15 % objemu). To definuje i v ČR vyhl. 20/2012 Sb. (o technických požadavcích na stavby) pro projektování staveb / pobytových místností.

 

Kvalita ovzduší v uzavřených místnostech - 6. Detekování PM částic

Senzory na PM částice ve všech případech využívají principu pohlcení či rozptýlení paprsku světla na PM částicích pro měření (zjištění) počtu, velikosti a koncentraci částic. V zásadě se zde vychází z jednoduchého poznatku, že čím více je části prachu v měřeném vzorku vzduchu, tí méně světla přes ně projde. Množství pohlceného nebo odraženého světla na částicích je tak úměrné okamžité koncentraci částic ve daném vzorku vzduchu.

Kvalita ovzduší v uzavřených místnostech - 5. PM částice a jak nám škodí?

I když to přímo nejsou chemicky definované látky, přesto jsou tzv. polétavé prachové částice PM v mnoha případech součástí měření kvality vzduchu, a to nejen venkovního, ale i tohoto vnitřního v místnostech. Proč je tak důležité sledovat jejich koncentraci?

https://automatizace.hw.cz/kvalita-vzduchu-v-uzavrenych-mistnostech-5-co-jsou-pm-castice.html

Kvalita ovzduší v uzavřených místnostech - 4. Vývoj senzorů, použití nanomateriálů

I na poli senzorů kvality vzduchu probíhá překotný vývoj z pohledu miniaturizace a co největší flexibility použití. V tomto směru je preferováno využití technologie oxidů kovů, kterou lze snadno integrovat na čip společně s vyhodnocovací elektronikou a i realizovat měření více typů plynů v jednom senzoru.

https://automatizace.hw.cz/kvalita-vzduchu-v-uzavrenych-mistnostech-4-multisenzory-a-nanomaterialy.html

Kvalita ovzduší v uzavřených místnostech - 3. Čím ji budeme měřit?

Elektronické senzory plynů samostatně nevyhodnocují výsledky a neumožňují příjemné ovládání. Proto jsou zabudovány do kompletních buď přenosných nebo stacionárních měřících zařízení určené k přímému použití pro měření v místnostech

https://automatizace.hw.cz/kvalita-vzduchu-v-uzavrenych-mistnostech-3-cim-ji-merit.html

Kvalita ovzduší v uzavřených místnostech - 2. Jak ji budeme měřit

Pro monitorování kvality ovzduší v prostorech jsou samozřejmě potřeba použít nějaké senzory, dnes prakticky již vždy na elektronické bázi, které budou průběžně analyzovat složení vzduchu v jejich okolí a v případě překročení nežádoucích úrovní nějakým způsobem budou informovat obyvatele / uživatele dané prostory.

https://automatizace.hw.cz/kvalita-vzduchu-v-uzavrenych-mistnostech-2-jak-ji-merit.html

Kvalita ovzduší v uzavřených místnostech - 1. Co budeme sledovat a měřit ?

Na zdraví lidí i jejich okamžitou pohodu má mimo jiné významný vliv i lokální kvalita vzduchu v místnosti. Některé složky / znečištění mohou jen zvyšovat únavu, zatímco jiné mohou ovlivňovat i zdraví a vznik různých nemocí. Co tedy případně sledovat a měřit?

https://automatizace.hw.cz/kvalita-vzduchu-v-uzavrenych-mistnostech-1-co-sledovat-a-merit.html

 

Ozonové generátory - Totální dezinfekce.

Ozonová dezinfekce českými generátory VirBuster.

IoTpool – platforma pro správu vašich senzorů a dat

IoTpool je uživatelsky jednoduchá platforma umožňující připojit IoT zařízení od různých výrobců a následně zobrazovat a vyhodnocovat přijatá data. Cílem je poskytnout pohodlné prostředí pro dlouhodobý dohled a analýzu dat z vašich senzorů.

Expandery pro rozšíření jednotek Ares a Poseidon2

Monitorovací ústředny HW group se instalují do serveroven a racků pro dohled teploty, vlhkosti a otevření dveří (předních a zadních), popřípadě detekce napájení. Vše v pořádku, takto je zajištěna 100% požadovaná kontrola. Může to být ještě lepší? Může!

SD senzory - o kousek jednodušší IoT

Řada zařízení SD od HW group rozšiřuje modularitu systémů pro monitoring a cloudovou aplikaci HWPortal. K univerzálním zařízením s řadou vstupů přidává jednoúčelová zařízení, která lze kombinovat na úrovni celé sítě.

« 1 2