VOC - těkavé organické látky

VOC – Těkavé organické látky (Volatile Organic Compound)

všudy přítomné látky, které mají vliv na lidské zdraví, vegetaci, ovzduší a celkové klima. Mezi nejznámější patří Benzen, Toluen, Xyleny. VOC látky mohou vznikat biogenně: emise z vegetace, emise z živočichů, anaerobními procesy v bažinách, nebo lesními požáry. Daleko více látek produkuje moderní společnost: výfukové plyny z dopravních prostředků, spalování  paliv, skládky odpadů, potravinářský průmysl, zemědělství, nebo používání materiálů vnitřního zařízení budov (koberce, podlahové krytiny, lepidla nátěrové hmoty, konstrukční materiály...). 

Zatím co průmyslové provozy jsou na manipulaci, detekci a nakládání s VOC vybavené z hlediska zákona a BOZP, běžné, "amatérské" používání a produkce se nijak nekontroluje. Kdo ze zákazníků si zjišťuje jak moc je toxické linoleum do kuchyně? Kdo při natírání plotu řeší výpary do ovzduší a používá přiměřenou ochranu dýchacích cest? A proč tedy VOC látky detekovat, když jsou všude?!

Citace z www stránek o BOZP:VOC mají neurotoxické účinky a způsobují s ohledem na složení a koncentraci jednotlivých látek v pracovním ovzduší specifické i nespecifické následky. Specifické následky lze připsat působení dané konkrétní látky a obvykle jsou na základě epidemiologických studií poměrně dobře poznány. Nespecifické následky jsou pak takové subjektivní zdravotní obtíže, které neodpovídají popsaným toxikologickým účinkům jednotlivých látek, ale jsou způsobeny synergickým působením malých koncentrací směsi sloučenin. Jedná se nejčastěji o bolesti hlavy, poruchy koncentrace, poruchy motoriky, závrať, dušení a zvracení

odkaz zde:https://ebozp.vubp.cz/wiki/index.php?title=T%C4%9Bkav%C3%A9_organick%C3%A9_l%C3%A1tky 

Limity a jednotky pro VOC

Pokud však výrobce / dodavatel konkrétního TVOC senzoru neudává jinak, tak se lze obecně řídit následujícími úrovněmi koncentrací (hranice je tedy nutné brát spíše orientačně, k přepočtu jednotek ppb na mg/m3 byla použita molární hmotnost  78,95 g/mol):

0 až 300 ppb (tj. cca 0 až 1 mg/m3) = nízká úroveň koncentrace = dobrá kvalita vzduchu,
300 až 600 ppb (tj. cca 1 až 2  mg/m3) = ještě vyhovující kvalita vzduchu / koncentrace,
600 až 1 000 ppb (tj. cca 2 až 3 mg/m3) = zvýšená koncentrace = zhoršená kvalita vzduchu = může zhoršovat komfort pobytu,
1 000 až 3 000 ppb (tj. cca 3 až 10 mg/m3) = špatná kvalita vzduchu = již vysoká koncentrace = může ovlivňovat kvalitu dýchání a bolesti hlavy,
3 000 až 10 000 ppb (tj. cca 10 až 32 mg/m3) =  nezdravá kvalita vzduchu = velmi vysoká koncentrace = může již způsobit zdravotní problémy,
nad 10 000 ppb (tj. nad cca 32 mg/m3) = nebezpečný vzduch = extrémní koncentrace = může již rychle způsobit významné problémy.

Přichází otázka, jaké je řešení? 

  • pečlivě číst příbalové letáky a návody na výše zmíněných látkách (barvy, ředidla, odmašťovače apod.)
  • při manipulaci s těmito látkami používat ochranné prostředky, hlavně dýchacích cest
  • přemýšlet nad nákupy plastových předmětů do svého okolí (nádobí, obalové materiály, oblečení...)
  • vybírat hračky s potřebnými certifikáty bezpečnosti
  • zbytečně nezatěžovat ovzduší (nepotřebné jízdy automobilem, pálení nevhodného materiálu, výpary z nezavřených barev, ředidel...)
  • neznečišťovat krajinu, třídit odpad, s nebezpečným odpadem nakládat dle pravidel

Přikládáme i přehled těkavých látek v odkazu na stránkách hnutí Arnika: https://arnika.org/tekave-organicke-latky-voc. Je zde perfektně zpracováno z čeho se látky skládají, jaký mají vliv na zdraví a prostředí, či jaké jsou přípustné limity.

Další zajímavé články a odkazy:

Kvalita vzduchu v uzavřených místnostech  zdroj:https://automatizace.hw.cz/

Vnitřní prostředí staveb a chemické látky   zdroj:https://www.tzb-info.cz/

Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší  zdroj:https://www.mzp.cz/

Látky bez imisního limitu  zdroj:https://www.chmi.cz/

Stanovení emisí těkavých organických látekz materiálů používaných pro výrobu nábytku - diplomová práce  zdroj:https://theses.cz/

 

245.32 EUR 202.74 EUR bez DPH
Senzor kvality ovzduší - THPVoc 1W-UNI - HomeBox Interiérový detektor teploty, vlhkosti, atmosférického tlaku a obsahu těkavých organických látek (TVOC)  s 3m připojením 1Wire-UNI. Senzor… 
Senzor kvality ovzduší -… 
198.86 EUR 284.08 EUR 164.35 EUR bez DPH
Detektor co2, voc, pm, teploty, vlhkosti  Monitorovací stanice HI-300 je detektor CO2 a kvality ovzduší ve vnitřních prostorách. Stanice je vybavena senzory pro měření teploty, vlhkosti, CO2, VOC a… 
Detektor co2, voc, pm,… 
157.77 EUR 130.39 EUR bez DPH
Detektor kvality ovzduší Huma-i HI150 - venkovní detektor co2, voc, pm, teploty a vlhkosti Přenosný, venkovní monitor Huma-i HI-150 je detektor CO2 a kvality ovzduší ve vnitřních a venkovních… 
Detektor kvality ovzduší Huma… 
293.03 EUR 242.17 EUR bez DPH
Snímač teploty, relativní vlhkosti, CO2, VOC, atm. tlaku - STHCPV 102 STHCPV 102 senzor teploty, vlhkosti, CO2, VOC a atmosférického tlaku je navržen pro měření koncentrace oxidu uhličitého, teploty,… 
Snímač teploty, relativní…